Regulamin sklepu internetowego DomfloorRegulamin sklepu internetowego DomfloorRegulamin sklepu internetowego Domfloor
 1. sklepdomfloor.pl to sklep internetowy, dostępny w domenie sklepdomfloor.pl, prowadzony przez firmę Domfloor Jolanta Smoszna z siedzibą na ul. Słowackiego 51, 32-020 Wieliczka, wpisany do rejestru Centralnej Ewidencji i Informatyki o Działalności Gospodarczej prowadzonego przez Ministra Gospodarki oraz NIP: 872-186-59-64 i REGON 122595740, z którym klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym: sklep@domfloor.pl oraz pod telefonem 733 301 601.
 2. Firma Domfloor Jolanta Smoszna prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez strony internetowe dostępne w domenie sklepdomfloor.pl.
 3. Klienci mają możliwość korzystania z sklepdomfloor.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w sklepdomfloor.pl (dalej: „Konto”). Świadczenie usług w ramach Konta na sklepdomfloor.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z Domfloor Jolanta Smoszna dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wysłanie e-mail na adres sklep@domfloorpl pisząc oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Wypowiedzenie umowy nie jest możłiwe w sytuacji, w której firma Domfloor Jolanta Smoszna jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.
 4. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w sklepdomfloor.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a firmą Domfloor Jolanta Smoszna, której przedmiotem są usługi świadczone przez sklepdomfloor.pl, na warunkach określonych w Regulaminie.
 5. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w sklepdomfloor.pl, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z sklepdomfloor.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.
 6. Wszystkie produkty dostępne w sklepdomfloor.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 7. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych sklepdomfloor.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub jest dostarczona w formie tradycyjnej.
 8. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich). Klient ponosi koszty dostawy określone w Cenniku Transportu wskazanym w podlogidrzwi.eu w zakładce  Dostawa.
 9. Umowa zawarta pomiędzy Klientem, a firmą Domfloor Jolanta Smoszna dotycząca zakupu danego produktu w sklepdomfloor.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w sklepdomfloor.pl jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest wybrany przez Klienta Punkt Odbioru Osobistego.
 10. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach sklepdomfloor.pl, firma Domfloor Jolanta Smoszna może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.
 11. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w sklepdomfloor.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Możliwe są następujące formy płatności:
  • Płatność przy odbiorze osobistym - wkasie punktu odbioru osobistego. W wybranych przypadkach Domfloor Jolanta Smoszna zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.
  • Płatność na konto - towar wysyłmy zgodnie z podaną datą realizacji w karcie produktu.
  • Płatność za pobraniem - realizowana dla części produktów, szczegóły w zakładce Dostawa. Maksymalna kwota pobrania wynosi - 5000zł.
 12. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w sklepdomfloor.pl, firma Domfloor Jolanta Smoszna zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.
 13. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 60 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. W przypadku odbioru osobistego, przesyłki są dostarczane do wskazanego Punktu Odbioru Osobistego. O możliwości odebrania zamówionego produktu Domfloor Jolanta Smoszna informuje drogą elektroniczną. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu. Przesyłka, która nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie zostanie odesłana do magazynu, a zamówienie zostanie skorygowane.
 14. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warukiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dstawców Sklepu. W przypadku niedstępności towarów u dostawców Sklepu zamówienie może zostać anulowane, natomiast w przypadku dostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o możliwości częściowej realizacji zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie realizacji. Decyzję o wyborze sposobu realizacji należy przesłać na adres sklep@podlogidrzwi.eu. Przy braku decyzji Klienta w terminie 7dni od dnia przekazania informacji istnieje możliwość anulowania zamówienia i umowa nie zostaje zawarta.
 15. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepdomfloor.pl. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta, udostępnionym w zakładce Reklamacje Gwarancje i zwroty. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.
 16. Firma Domfloor Jolanta Smoszna odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi  zawarte w Kodeksie Cywilnym.
 17. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, pisząc e-mail na adres sklep@domfloor.pl, lub w formie pisemnej na adres Domfloor Jolanta Smoszna podany w górnej części Regulaminu, na koszt Domfloor Jolanta Smoszna, po wcześniejszym nadaniu numeru zgłoszenia, zgodnie z art. 14. Informację o rodzaju spedytora, oraz adres na jaki należy wysłać produkt zostaną podane podczas nadawania numeru zgłoszenia.
 18. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Domfloor Jolanta Smoszna niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Domfloor Jolanta Smoszna albo Domfloor Jolanta Smoszna nie wymieniła produktu  na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.
 19. Firma Domfloor Jolanta Smoszna rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Domfloor Jolanta Smoszna nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.
 20. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Domfloor Jolanta Smoszna. W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość" (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.
 21. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni  od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.
 22. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepdomfloor.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepdomfloor.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.
 23. Podane przez Klientów dane osobowe Domfloor Jolanta Smoszna zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Klient dokonujący zakupu w sklepdomfloor.pl wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celu przesłania ankiety umożliwiającej wyrażenie opinii o dokonanej transakcji w sklepdomfloor.pl. Adres e-mail będzie przetwarzany przez Domfloor Jolanta Smoszna, Grupę Allegro Sp. z o.o. oraz Opineo Sp. z o.o. w celu przekazania ankiety, a dane otrzymane w wyniku ankiety będą służyły do opublikowania w sieci Internet opinii o sklepdomfloor.pl
 24. Domfloor Jolanta Smoszna może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach sklepdomfloor.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Domfloor Jolanta Smoszna, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w sklepdomfloor.pl zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że  zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
 25. Klient  przy pierwszym logowaniu w sklepdomfloor.pl licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z Domfloor Jolanta Smoszna.
 26. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Domfloor Jolanta Smoszna w ramach sklepdomfloor.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 

 

ZAŁĄCZNIK nr 1
Polityka Ochrony Prywatności

 

 1. Domfloor Jolanta Smoszna oraz Sklep przykładają szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. Domfloor Jolanta Smoszna oraz Sklep z należytą starannością dobierają i stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności Domfloor Jolanta Smoszna oraz Sklep zabezpieczają dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Domfloor Jolanta Smoszna oraz Sklep sprawują stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem sklepdomfloor.pl.
 2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w sklepdomfloor.pl jest:
  • Domfloor Jolanta Smoszna - w przypadku zakupu produktów oferowanych przez Domfloor Jolanta Smoszna;
  • Sklep oraz Domfloor Jolanta Smoszna - w przypadku zakupu produktów oferowanych przez Sklep.

 3. W sytuacji określonej w punkcie 2 powyżej, Domfloor Jolanta Smoszna udostępnia Sklepowi, za odrębną zgodą Klientów sklepdomfloor.pl, którzy zakupili produkty oferowane przez Sklep, ich dane osobowe niezbędne do wykonania, zawartej w związku z zakupem produktu, umowy.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością Domfloor Jolanta Smoszna oraz Sklepu w zakresie sklepdomfloor.pl, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach sklepdomfloor.pl (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.
 5. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w pkt. 4 Regulaminu jest konieczne w celach określonych w pkt.2.
 6. Klienci mogą przeglądać sklepdomfloor.pl oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.
 7. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w sklepdomfloor.pl oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez Domfloor Jolanta Smoszna informacji o firmie i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.
 8. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez Domfloor Jolanta Smoszna oraz Sklep i za zgodą Klientów.
 9. W przypadku uzyskania przez Domfloor Jolanta Smoszna lub Sklep wiadomości o korzystaniu przez Klienta z sklepdomfloor.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Domfloor Jolanta Smoszna lub Sklep może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
 10. Domfloor Jolanta Smoszna oraz Sklep zapewniają realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Domfloor Jolanta Smoszna lub Sklep zamierzają je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Domfloor Jolanta Smoszna lub Sklep danych osobowych innemu niż Domfloor Jolanta Smoszna lub Sklep administratorowi danych.
 11. Domfloor Jolanta Smoszna oraz Sklep zapewniają Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. Domfloor Jolanta Smoszna oraz Sklep zapewniają Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa art. 18 Regulaminu, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. Domfloor Jolanta Smoszna lub Sklep mogą odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec Domfloor Jolanta Smoszna lub Sklepu lub też gdy Domfloor Jolanta Smoszna lub Sklep uzyskają i utrwalą wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w Domfloor Jolanta Smoszna naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 12. Dodatkowo, okazjonalnie, Domfloor Jolanta Smoszna za odrębną zgodą Klienta, przesyła ankiety mające na celu badanie preferencji Klientów i dostosowywania oferty sklepdomfloor.pl do ich oczekiwań, w tym umożliwiające wyrażenie opinii o dokonanej w Sklepie transakcji. Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet.
 13. Domfloor Jolanta Smoszna wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
 14. Domfloor Jolanta Smoszna stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z sklepdomfloor.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z podlogidrzwi.eu, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Prywatności zamieszczona na stronie.


ZAŁĄCZNIK nr 2


W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności.
Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz zwrotu towaru. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

Przesyłkę należy przesłać na adres:
Domfloor Jolanta Smoszna 
ul. Słowackiego 51
32-020 Wieliczka


Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy:

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.
 2. Zwrot towaru odbywa się tylko poprzez kurierów zamawianych przez Sprzedającego.
 3. Koszt zwrotu towaru jest podwójną wartością poniesionych kosztów podczas zakupu towaru. Szczegóły znajdują się w zakładce Dostawa.


UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;
 2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;
 8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Domfloor Jolanta Smoszna
ul. Słowackiego 51
32-020 Wieliczka
sklep@domfloor.pl


Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................................................, numer oferty............................................................................................
Data zawarcia umowy to................................................., data odbioru ...........................................................................................


Imię i nazwisko....................................................................
Adres...................................................................................
Data.....................................................................................

 
Kliknij, aby powyższy regulamin pobrać w formacie *pdf na swój komputer jako trwały nośnik.